Croatia as never seen before O firmie

Menu

Przydatne linki

»

Ilość osób

»

Gdzie to będzie?

»

Całkowita cena pobytu

Odległość od morza

Liczba sypialni

Liczba łazienek

Typ zakwaterowania

 • Apartamenty
 • Robinsonady
 • Wille
 • Domy letniskowe
 • Kamienne domy
 • Luksusowe obiekty
 • Domki mobilne i kempingi
 • Hotele
 • Pensjonaty

Wymagania

 • VIP Domy
 • Klimatyzacja
 • Obiekty z dostępem do Internetu
 • Last Minute
 • Plaże żwirowe
 • Plaże piaszczyste
 • Basen
 • Pralkę
 • Zmywarka
 • Pobyt z psami
 • Możliwość zakotwiczenia własnej łodzi

Wymagania

 • Dowolny dzień tygodnia
 • Gril
 • all inclusive
 • Wyżywienie HB
 • Wypożyczenie łodzi
 • Video z místa
 • Ze śniadaniem
 • Zakwaterowanie bez barier architektonicznych

Gdzie to będzie?

Zacznij wpisywać nazwę domu lub dowolnej lokalizacji. Wyszukiwarka pokaże Ci wszystkie dostępne miejsca z naszej oferty.

letniska:

Riwiera i wyspy:

Regiony:

Obiekty:

Kraje:

Ogólne warunki umowy

Obowiązują od 25. 04. 2023

Postanowienie wstępne

Ogólne warunki umowy (dalej „warunki”), ADRIA DATABANKA Sp. z o. o., obowiązują dla wszystkich usług turystycznych i imprez turystycznych (dalej „usług”), dostarczanych przez biuro podróży ADRIA DATABANKA z o. o., REGON: 26939207, z siedzibą w Brnie, ul. Panská 397/2, kod pocztowy: 602 00, Republika Czeska, wpis w sądzie okręgowym w Brnie, oddział C, wkład 46479, (dalej „BP”) i tworzą niepodzielną część umowy o dostarczaniu usług ruchu turystycznego lub umowy o organizowaniu imprez turystycznych (dalej „umowy”), zawartej między klientem a BP. Klientem BP może być bądź osoba fizyczna bądź prawna, w której interesie umowa z BP została zawarta.

Stosunek określony umową między klientem a BP powstaje na podstawie zawartej umowy. Stosunek prawny między klientem a BP stosuje się zgodnie z ustanowieniami ustawy nr 159/1999 Dz. U. (według prawa czeskiego), o niektórych warunkach prowadzenia działalności w zakresie ruchu turystycznego, w obowiązującym brzmieniu, ustawa nr 89/2012 Dz. U. (według prawa czeskiego), kodeksu cywilnego, w obowiązującym brzmieniu, umową i niniejszymi warunkami. Umowa może zostać zawarta bezpośrednio z BP lub z jego przedstawicielem handlowym, który jest do tego uprawniony na podstawie umowy agencyjnej zawartej z BP i udzielonego pełnomocnictwa, o czym klient zostanie poinformowany na swoje żądanie przez przedstawiciela handlowego.

Osoby poniżej 15 roku życia mogą korzystać z ofert BP jedynie przy założeniu, że są w towarzystwie osoby pełnoletniej (powyżej 18 roku życia) i za zgodą opiekuna prawnego. Osoby w wieku od 15 do 18 lat mogą korzystać z ofert BP jedynie za zgodą swego prawnego opiekuna.

BP jest ubezpieczona na wypadek upadłości w myśl ustawy nr 159/1999 Dz. U. (według prawa czeskiego), o niektórych warunkach przedsiębiorczości w zakresie ruchu turystycznego, w obowiązującym brzmieniu, a dokument dot. ubezpieczenia BP jest udostępniony do wglądu na stronach internetowych BP. Kopia dokumentu o ubezpieczeniu BP według ustawy nr 159/1999 Dz. U. (według prawa czeskiego) jest przesyłana klientowi e-mailem razem z propozycją umowy.

Niniejsze warunki ogólne umowy zostały opracowane w oparciu o postanowienia prawa czeskiego.

Powstanie stosunku umowy i zawarcie umowy

Stosunek umowy

Stosunek umowy między klientem a BP powstaje na podstawie umowy Potwierdzenie o zapewnieniu usług turystycznych lub umowy turystycznej zawartej pomiędzy klientem (ewentualnie jego uprawnionym pełnomocnikiem) a BP (ewentualnie jego przedstawicielem handlowym) oraz na podstawie wpłaty zaliczki na konto BP.

W przypadku, jeżeli klient nie wpłaci BP zaliczki w terminie podanym na fakturze lub w tym terminie nie dostarczy BP podpisanej propozycji umowy, BP uznaje, że klient nie jest już zainteresowany ofertami przedmiotowymi i oferty przedmiotowe nie będą dalej rezerwowane dla klienta.

Zawarcie umowy

Propozycję umowy przedstawia klientowi BP lub jego przedstawiciel handlowy. Po podpisaniu propozycji umowy klient wyśle ją na adres BP (skan mailem lub oryginał pocztą).

Klient potwierdza również poprzez zawarcie umowy, że został poinformowany o głównych założeniach dostarczanych usług zgodnie z ofertą BP (włącznie z fotografiami udostępnionymi na stronach internetowych), dalej z warunkami ubezpieczenia na wypadek upadłości BP zgodnie z ustawą nr 159/1999 Dz. U. (według prawa czeskiego). Zawarciem umowy z BP klient potwierdza również, także za osoby, które razem z nim będą korzystać z uzgodnionych usług, że nie są mu znane żadne ograniczenia, czy to zdrowotne czy inne, które nie pozwalałyby uczestnikom brać udziału w uzgodnionych usługach, które ewentualnie wymagałyby w ciągu korzystania z usług specjalnej opieki, lub na które klient powinien był zwrócić uwagę BP.

Zawarciem umowy klient potwierdza, że jest mu znana treść umowy i że zgadza się z jej ogólnymi warunkami, które załączone są w emailu wraz z umową oraz udostępnione na stronie internetowej. Treść zawartej umowy jest określona umową oraz niniejszymi warunkami, treścią oferty uzgodnionych usług na stronach internetowych BP, ewentualnie specjalnymi warunkami dla określonych usług, które będą się znajdowały w załączniku w potwierdzeniu rezerwacji.

Jeśli w potwierdzeniu o zapewnieniu usług turystycznych lub umowie turystycznej przedstawione warunki różnią się od niniejszych warunków ogólnych lub innych warunków, określonych w poprzednich akapitach, mają one w danej umowie charakter nadrzędny.

Cena i opłacenie kosztów usług

Usługi wliczone w cenę są przedstawione na stronach internetowych w cenniku usług jednostek kwaterunkowych. Cena pobytu obejmuje zakwaterowanie. Wyżywienie i pozostałe usługi są wliczone w cenę pobytu jedynie w przypadku, jeżeli jest to wyraźnie zaznaczone w umowie. Opłaty nie uwzględnione w cenie pobytu klient jest zobowiązany uiścić na miejscu zakwaterowania. W części obiektów noclegowych, które BP oferuje, opłata klimatyczna jest wliczona w cenę zakwaterowania. W przypadku pozostałych obiektów opłatę klimatyczną należy uiścić na miejscu zakwaterowania, po przyjeździe. Informacja ta jest zawsze wyraźnie przedstawiona w cenniku usług (cennik opłat) przy danych ofertach na stronach internetowych BP. W przypadku niedotrzymania terminu płatności podanego na fakturze lub opłaceniu kwoty niższej niż podana na fakturze, nie dojdzie do zawarcia umowy – w wypadku takim, że nie będzie opłacona cena usługi na podstawie faktury na dopłatę w określonym terminie lub będzie kwota dopłaty niższa niż podana na fakturze, BP może odstąpić od umowy.

Warunki płatności

Klient zobowiązuje się zapłacić BP zaliczkę na poczet usług w wysokości podanej na końcu opisu danego obiektu (zakładka „Warunki rezerwacji“) w terminie podanym na fakturze, po otrzymaniu faktury oraz umowy. Ceny na fakturze są podane w PLN, natomiast pozostałą cześć kwoty klient płaci w walucie EUR na miejscu pobytu (według umowy i potwierdzenia rezerwacji - vouchera). Zaliczka na poczet usług liczona jest z ceny całkowitej. Klient jest zobowiązany dokonać dopłaty po dotarciu na miejsce wypoczynku właścicielom obiektu w Chorwacji, Słowenii lub Włoszech. Wysokość dopłaty będzie wyodrębniona w potwierdzeniu rezerwacji, które klient otrzyma po opłaceniu faktury. Przy rezerwacji pobytu w obiekcie, w którym wymagana jest wpłata całkowitej kwoty BP, klient otrzyma fakturę na 50% ceny całkowitej. Drugą fakturę na pozostałych 50% ceny klient jest zobowiązany zapłacić najpóźniej 45 dni przed terminem rezerwacji. W przypadku, gdy klient zamówi pobyt w okresie krótszym niż 45 dni od terminu, którego dotyczy rezerwacja, otrzyma fakturę w wysokości 100% całkowitej ceny pobytu. Po uiszczeniu opłaty oraz przesłaniu umowy podpisanej przez klienta, BP potwierdzi klientowi e-mailem, iż umowa została zawarta a opłata wpłynęła na konto. Klient powinien dokonać opłat faktur pod wariabilnym (zmiennym) symbolem, podanym na fakturze.

W przypadku, kiedy BP sprzedaje usługi za pośrednictwem innych biur podróży, zaliczka może być zapłacona również za pośrednictwem danego biura podróży. Prawo klienta do oferowanych usług obowiązuje po zapłaceniu ceny całkowitej. W przypadku, kiedy klient nie spełni tego wymogu, BP ma prawo odstąpić od umowy oraz egzekwować od klienta opłaty na poczet szkód i odstępnego (patrz pkt. 11. niniejszej umowy).

Prawa i obowiązki BP

BP jest uprawnione przede wszystkim do:

 1. zgodnie z warunkami przedstawionymi w Warunkach ogólnych zmian uzgodnionych usług,
 2. zgodnie z warunkami przedstawionymi w tych warunkach odstąpić od umowy,
 3. odmowy udzielenia finansowej rekompensaty w przypadku, jeżeli klient z własnej winy nie wykorzysta wykupionych usług.

BP ma obowiązek przede wszystkim:

 1. dostarczyć klientowi usługi zgodnie z podpisaną umową,
 2. informować klienta o wszystkich zmianach w dostarczanych usługach,
 3. po zapłaceniu zaliczki lub ceny całkowitej (w przypadku, jeżeli klient płaci 100 % ceny BP) za usługi wymienione w umowie dostarczyć klientowi pocztą lub e-mailem wszystkie informacje i założenia niezbędne do wykorzystania wybranej usługi, są to:
  1. Potwierdzenie rezerwacji, które klient okazuje na miejscu wykorzystania usługi, z następującymi danymi:
   • imię i nazwisko klienta,
   • liczbę osób dorosłych i osobno liczbę dzieci według kategorii wiekowych,
   • datę przyjazdu i odjazdu,
   • nazwę BP zgodną z serwerem www.zakwaterowanie-chorwacja.com i nazwę obiektu na miejscu,
   • nazwisko właściciela obiektu lub nazwę agencji turystycznej,
   • adres obiektu lub agencji turystycznej,
   • nr telefonu do właściciela/do osoby uprawnionej lub agencji tyrystycznej
   • specyfikację wybranych usług, dokładną wysokość dopłaty i listę dopłat.
  2. Wskazówki dotyczące podróży – Plan podróży.

Jeżeli klient zauważy sprzeczności w wyżej przedstawionych wskazówkach, powinien zwrócić na nie uwagę BP.

Prawa i obowiązki klienta

Klient ma prawo przede wszystkim:

 1. do należytego dostarczenia mu zagwarantowanych umową i opłaconych usług,
 2. wymagać od BP informacji, które są BP znane, a które dotyczą uzgodnionych usług,
 3. zostać zapoznany z ewentualnymi zmianami w uzgodnionych usługach,
 4. kiedykolwiek przed rozpoczęciem usługi odstąpić od umowy,
 5. do reklamacji wad usługi i jej rozstrzygniącia w zgodzie z obowiązującym rozporządzeniem prawnym i jego warunkami,
 6. do ochrony danych osobowych i informacji o celach podróży, które są treścią umowy, przed osobami niepowołanymi.

Klient jest zobowiązany przede wszystkim:

 1. umożliwić BP współdziałanie, które jest potrzebne do należytego zabezpieczenia i dostarczenia usług, przede wszystkim udostępnić BP prawdziwie i pełne dane wymagane w umowie dane, łącznie z jakimikolwiek zmianami tych danych oraz przedstawić BP dokumenty według jego wymogów,
 2. zapewnić osobom do 15 roku życia towarzystwo i opiekę starszego uczestnika, jak również zapewnić towarzystwo i opiekę osobom, których stan zdrowia tego wymaga,
 3. do posiadania zgody opiekuna prawnego w przypadku, gdy klient w wieku 15 lat - 18 lat korzysta z usług bez jego towarzystwa i opieki,
 4. zgłosić współpodróżujące dzieci nawet w przypadku, kiedy nie opłaca kosztów ich pobytu,
 5. zgłosić jakąkolwiek zmianę w osobie uczestnika podanego w umowie,
 6. zapłacić BP uzgodnioną cenę za usługę zgodnie z umową,
 7. skontrolować, czy wszystkie opłacone usługi są wyszczególnione w potwierdzeniu rezerwacji (voucher),
 8. po przyjeździe na miejsce zakwaterowania przedstawić właścicielowi obiektu lub jego pełnomocnikowi do kontroli potwierdzenie rezerwacji i uiścić wyszczególnione w nim opłaty (na podstawie umowy),
 9. odebrać od BP dokumenty potrzebne do korzystania z usług i stawić się w ustalonym terminie na miejscu ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami,
 10. zachowywać się tak, aby nie dochodziło do uszczerbków na zdrowiu lub majątku kosztem pozostałych klientów lub dostarczycieli usług, a jeżeli szkodę uczyni, ma obowiązek naprawić ją na własny koszt,
 11. respektować przepisy celne i dewizowe państw, do których klient jedzie,
 12. zapewnić sobie ważne dokumenty podróżne, łącznie z wizami i pozostałymi dokumentami potrzebnymi do przyjazdu do konkretnych państw oraz państw tranzytowych (np. potwierdzenia lekarskie, szczepienia itd.). Bliższe informacje znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (www.msz.gov.pl)
 13. kierować się materiałami informacyjnymi BP, które uściślają warunki korzystania z usług,
 14. dbać o terminowe i należyte wykorzystanie ewentualnych praw wobec BP lub dostawców usług według niniejszych warunków, w przypadku jakichkolwiek przeszkód podczas korzystania z usług niezwłocznie informować BP telefonicznie zgodnie z pkt. 12. tychże warunków,
 15. w przypadku odstąpienia klienta od umowy, oznajmić o tym odstąpieniu pisemnie BP i zapłacić "odstępne" zgodnie z niniejszymi warunkami, jeżeli BP posiada prawo do wymagania tej opłaty.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie jest zagwarantowane wyłącznie dla liczby osób ustalonych w umowie i uwzględnionych w potwierdzeniu rezerwacji. Jeżeli klient będzie chciał (sprzecznie z umową) zakwaterować w obiekcie więcej osób lub zwierząt, właściciel obiektu lub jego pełnomocnik jest uprawniony do odmowy zakwaterowania dodatkowej osoby czy zwierzęcia, lub może zakwaterować je za dodatkową opłatą.

Przyjazd i odjazd

Przyjazd klienta do obiektu zakwaterowania powinien nastąpić między godziną 14.00 a 18.00 (jeżeli w potwierdzeniu rezerwacji nie zaznaczono inaczej) w dzień rozpoczęcia korzystania z usługi. W dzień ukończenia zagwarantowanej usługi, klient jest zobowiązany opuścić obiekt do godz. 10.00. Jeżeli klient musiałby przyjechać po godz. 18.00, należy o tym koniecznie wcześniej poinformować właściciela obiektu lub jego pełnomocnika (kontakt podany jest w potwierdzeniu rezerwacji), ewentualnie pracownika BP. Jeśli klient nie przyjedzie na miejsce zakwaterowania w dzień rozpoczęcia pobytu oraz nie poinformuje o późniejszym przyjeździe do godz. 18.00 tego samego dnia właściciela obiektu, osoby odpowiedzialnej (na numery kontaktowe podane w potwierdzeniu rezerwacji lub w informacjach dotyczących podróży) lub pracownika BP (na nr telefonu Help Line), uznaje się, że klient nie jest już zainteresowany zakwaterowaniem i odstępuje od umowy.

Zmiana warunków umowy

Jeżeli z powodów obiektywnych konieczne jest wprowadzenie zmian w warunkach umowy przed rozpoczęciem korzystania z usługi, BP może zaoferować klientowi zmianę warunków umowy. Jeżeli oferowana zmiana umowy prowadzi do zmiany ceny usług, w propozycji umowy musi zostać przedstawiona nowa cena. Jeżeli BP zaoferuje zmianę warunków umowy, klient ma prawo zdecydować, czy odstąpi od umowy lub warunki akceptuje. Jeśli klient w terminie ustalonym przez BP, który nie może być krótszy niż 5 dni od przedstawienia propozycji zmiany umowy, od umowy nie odstąpi, a tego odstąpienia nie doręczy BP, potwierdza tym, że zgadza się ze zmianą umowy.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi klient może oznajmić BP pisemnie, że w zagwarantowanych usługach uczestniczyć będzie inna osoba, przedstawiona w oświadczeniu. Z dniem doręczenia oświadczenia, podana w nim osoba staje się klientem BP. Oznajmienie musi zawierać deklarację nowego klienta, że zgadza się z zawartą umową. Poprzedni i nowy klient odpowiadają wspólnie i niepodzielnie za pokrycie kosztów ustalonych usług.

W przypadku, gdy klient chce przeprowadzić zmianę w zamówionej usłudze (zmiana terminu, ilośći osób, sposobu płatności itp.), musi o tym zamiarze poinformować BP pisemnie. Za każdą zmianę uslug zgłoszoną po wystawieniu faktury klient jest zobowiązany zapłacić BP oplatę manipulacyjną w wysokości 180 PLN (dotyczy zmian zgłoszonych do 30 dni przed rozpoczęciem zakwaterowania) lub 350 PLN (w przypadku zmian zgłoszonych w terminie 29 – 1 dni przed rozpoczęciem zakwaterowania). Za jedną zmianę uważa się również więcej zmian usług (np. zmiana terminu i zmiana ilości osób) zgłoszonych za jednym razem. Zmiana usług obowiązuje od chwili, kiedy BP potwierdzi ją klientowi pisemnie lub e-mailem oraz kiedy klient uiści opłatę manipulacyjną (w przypadku, kiedy klienta obowiązuje opłata manipulacyjna).

W przypadku, kiedy zmiana zamówionych usług prowadzi do zwiększenia ceny usług, niniejszą zmianę uważa się za obowiązującą od chwili, kiedy na podstawie faktury wystawionej przez BP klient opłaci różnicę w cenie. O fakcie wzrostu ceny związanym ze zmianą usług BP poinformuje klienta. Jeżeli dojdzie do zawarcia nowej umowy, opłaty zrealizowane na podstawie pierwotnej umowy uważa się za opłaty na poczet nowej umowy.

Rezygnację z jednostki kwaterunkowej, zmianę obiektu lub zmianę całego terminu za inny uważa się za odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy

BP może odstąpić od zawartej z klientem umowy:

 1. w wyniku wygaśnięcia możliwości dostarczenia zamówionych usług z obiektywnych powodów.

  W przypadku odwołania usług BP z powodów obiektywnych, BP może zwolnić się z odpowiedzialności wobec klienta z powodu odwołania usług tylko w przypadku, kiedy do odwołania usług doszło w wyniku nieodwracalnego wydarzenia, któremu BP nie mogło zapobiec, nawet przy nakładzie wszelkich starań, których należy się od BP domagać.
 2. w wyniku naruszenia umowy przez klienta

  Jeżeli BP odstąpi od umowy przed rozpoczęciem korzystania z usługi, w wyniku naruszenia obowiązków przez klienta, klient ma obowiązek zapłacić BP odstępne przedstawione w artykule 11. niniejszych warunków. Różnica między kwotą, którą BP otrzymało od klienta za usługi przedmiotowe, a odstępnym, zostanie klientowi zwrócona.

Klient może kiedykolwiek odstąpić od zawartej umowy w zgodzie z warunkami ustanowionymi w umowie lub na podstawie niniejszymi warunkami:

 1. z obiektywnych powodów nie zgadza się ze zmianą usług zaproponowaną przez BP.

  Jeżeli klient odstąpi od umowy dlatego, że nie zgadza się ze zmianą usług zaproponowaną przez BP, klient ma prawo żądać, aby BP zaoferowało mu na podstawie nowej umowy inne usługi o jakości odpowiadającej pierwotnej umowie, jeżeli BP ma możliwość takie usługi zaoferować. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia nowej umowy, BP ma obowiązek zwrócić klientowi cała kwotę, którą zapłacił BP.
 2. w wyniku naruszenia obowiązków BP.

  Jeżeli klient odstąpi od umowy w wyniku naruszenia przez BP obowiązków ustanowionych zgodnie z umową lub ustawą nr 159/1999 Dz. U. (według prawa czeskiego), BP ma obowiązek zwrócić klientowi całą kwotę, którą zapłacił BP. Prawo klienta do wynagrodzenia szkody nie jest tym naruszone.
 3. z jakichkolwiek innych powodów lub bez podania przyczyn.

  Jeżeli klient odstąpi od umowy z innych powodów, ma obowiązek zapłacić BP odszkodowanie ustanowione jako odstępne zgodnie z artykułem 11. niniejszych warunków. Odstąpienie od umowy klienta lub BP musi nastąpić pisemnie: listownie lub e-mailem, przy czym staje się rzeczywiste po doręczeniu drugiej stronie.

Odstępne

W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta lub BP z powodu naruszenia umowy przez klienta, klient ma obowiązek zgodnie z niniejszymi warunkami opłacić BP odstępne. Wysokość odstępnego, w którym liczy się dzień, kiedy drugiemu uczestnikowi zostało doręczone pisemne odstąpienie od umowy, jest ustanowione w następujących wysokościach:

Wynagrodzenie podstawowe za usługi i noclegi, chyba że w kolejnych punktach lub drogą mailową przed zawarciem umowy określono inaczej:

 1. odstąpienie od umowy do 90 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 89 – 60 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 30% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 59 – 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 29 – 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 75 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 5. odstąpienie od umowy 13 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

W przypadku usług, które obejmują zakwaterowanie w latarniach morskich: M/..., 3298/...

 1. odstąpienie od umowy do 45 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 44 – 20 dni przed początkiem korzystania z usług 75 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 19 – 0 dni przed początkiem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z następującymi kodami: 2089/..., 1810/..., 1321/..., 1348/...., 1657/..., 1350/..., 1351/..., 1563/..., 1940/..., 2032/..., 2089/..., 1347/...

 1. odstąpienie od umowy do 90 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 89 – 60 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 59 – 26 dni przed początkiem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 25 – 13 dni przed początkiem korzystania z usług 75 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 5. odstąpienie od umowy 12 – 0 dni przed początkiem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce pobytu 100 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z następującym kodem: 1318/....

 1. odstąpienie od umowy do 50 dni przed początkiem korzystania z usług 40 % całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 49 – 35 dni przed początkiem korzystania z usług 70% całkowitej ceny zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 34 – 0 dni przed początkiem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce pobytu 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem: 400/...

 1. odstąpienie od umowy do 65 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 64 - 21 dni przed początkiem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 20 – 0 dni przed początkiem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce pobytu 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 508-JD-RK-KL

 1. anulowanie umowy od podpisania umowy do 13 dni przed rozpoczęciem usług wynosi 100% ceny za cztery noce pobytu, zgodnie z ceną w zaproszeniu do zapłaty i w umowie, ale nie mniej niż 270 PLN;
 2. anulowanie umowy na 12 do 0 dni przed rozpoczęciem usług lub nieprzybycie, 100 % całkowitej ceny za sześć noclegów, zgodnie z ceną w zaproszeniu do zapłaty i w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 359/...

 1. odstąpienie od umowy do 35 dni przed początkiem korzystania z usług 35% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 34 – 25 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 55 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 24 – 15 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 80 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 14 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce zakwaterowania 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 197/...

 1. odstąpienie od umowy do 35 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 34 – 20 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 55 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 19 – 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 80 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 13 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce zakwaterowania 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 407-IS-RU-FA

 1. odstąpienie od umowy do 90 dni przed początkiem korzystania z usług 20 % całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 89 – 65 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 30 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 64 - 20 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 19 – 13 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 75 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 5. odstąpienie od umowy 12 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce zakwaterowania 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 581/....

 1. odstąpienie od umowy do 90 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 89 – 60 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 59 – 45 dni przed początkiem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 44 – 0 dni przed początkiem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodami: 1130/..., 1170/...

 1. odstąpienie od umowy do 60 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 59 – 35 dni przed początkiem korzystania z usług 50% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 34 – 15 dni przed początkiem korzystania z usług 75 % całkowitej ceny zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 14 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce zakwaterowania 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 1573/...

 1. odstąpienie od umowy do 90 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 89 – 20 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 19 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce zakwaterowania 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodami: 1355/N/..., 1355/..., 1355/NV..., 1355/NT...

 1. odstąpienie od umowy do 35 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 34 – 19 dni przed początkiem korzystania z usług 60% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 18 – 13 dni przed początkiem korzystania z usług 80% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 12 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce zakwaterowania 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie we willach i domech z basenem z następującym kodami: 1355/L/..., 1355/LV/..., 1355/LT/...

 1. odstąpienie od umowy do 63 dni przed początkiem korzystania z usług 40% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 62 – 49 dni przed początkiem korzystania z usług 50% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 48 – 36 dni przed początkiem korzystania z usług 65% całkowitej ceny zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 35 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce zakwaterowania 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 3298/N/...

 1. odstąpienie od umowy do 35 dni przed początkiem korzystania z usług 40% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 34 – 27 dni przed początkiem korzystania z usług 50% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 26 – 20 dni przed początkiem korzystania z usług 80% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 19 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce zakwaterowania 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 3298/F/...

 1. odstąpienie od umowy do 65 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 64 – 35 dni przed początkiem korzystania z usług 35% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 34 – 28 dni przed początkiem korzystania z usług 50% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 27 – 20 dni przed początkiem korzystania z usług 80% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 5. odstąpienie od umowy 19 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce zakwaterowania 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie.

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z następującym kodem: 1349/...

 1. odstąpienie od umowy do 35 dni przed początkiem korzystania z usług 25% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 34 – 27 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 40% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 26 – 19 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 50% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 18 – 13 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 80 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 5. odstąpienie od umowy 12 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce pobytu 100 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

Jeśli klient nie otrzyma innych warunków drogą elektroniczną przed zawarciem umowy, w przypadku usług, które obejmują zakwaterowanie w prywatnych mieszkaniach i domach o kodzie: 549/P/...

 1. odstąpienie od umowy do 35 dni przed początkiem korzystania z usług 25% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PL;
 2. odstąpienie od umowy 34 – 27 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 40 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 26 – 20 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 19 – 13 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 80 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 5. odstąpienie od umowy 12 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce pobytu 100 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

W przypadku usług obejmujących zakwaterowanie w hotelach, kempingach i ośrodkach wypoczynkowych o kodzie: 549/..., 549/H..., 549/K..., 549/R...

 1. odstąpienie od umowy do 30 dni przed początkiem korzystania z usług 25% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PL;
 2. odstąpienie od umowy 29 – 20 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 50% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 19 – 13 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 80 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 12 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce pobytu 100 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

W przypadku usług obejmujących zakwaterowanie w luksusowych willach, domach wakacyjnych i niezależnych domach o następującym kodzie: 549/..., 549/LV/..., 549/PD/...

 1. odstąpienie od umowy do 66 dni przed początkiem korzystania z usług 20 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN;
 2. odstąpienie od umowy 65 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 100% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

W przypadku usług obejmujących zakwaterowanie w obiektach (z wyłączeniem willi i domów z basenami) o następującym kodzie: 2561/...

 1. odstąpienie od umowy do 65 dni przed początkiem korzystania z usług 25% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PL;
 2. odstąpienie od umowy 64 – 19 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 40% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 18 – 13 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 80 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 12 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce pobytu 100 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

W przypadku usług obejmujących zakwaterowanie w willach i domach z basenem o następującym kodzie: 2561/...

 1. odstąpienie od umowy do 95 dni przed początkiem korzystania z usług 25% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PL;
 2. odstąpienie od umowy 94 – 65 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 40% całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 3. odstąpienie od umowy 64 – 35 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 60 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie;
 4. odstąpienie od umowy 34 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług lub nie dotarcie na miejsce pobytu 100 % całkowitej ceny pobytu zawartej w umowie.

Benefity w formie bonów nie są wymienialne na gotówkę. W przypadku anulowania pobytu, który został częściowo opłacony poprzez benefity, BP nie zwróci klientowi bonów oraz kwoty pieniężnej odpowiadającej ich wartości. Kwota płacona bonami będzie wykorzystana przede wszystkim do pokrycia odstępnego. Jeśli po pokryciu odstępnego powstanie nadpłata, klient może skorzystać z tej nadwyżki płacąc za inne usługi, które będą realizowane do końca bieżącego roku kalendarzowego.

Reklamacja usług

W przypadku jakichkolwiek wad dostarczanych usług lub przy wyniknięciu szkody dla klienta, związanej z wykorzystywaniem usług, jest konieczne, aby klient bezzwłocznie zwrócił uwagę właściciela obiektu lub jego pełnomocnika (podanego w potwierdzeniu rezerwacji) na te wady i ostatecznie sporządził protokół reklamacji. Jeżeli osoba ta nie doprowadzi do naprawy, klient ma obowiązek bezzwłocznie poinformować telefonicznie o zaistniałej sytuacji BP. BP uczyni odpowiednie kroki zmierzające do naprawy, ewentualnie zagwarantowania zastępczego zakwaterowania w najbliższym odpowiednim obiekcie.

Jedynie bezzwłoczne zwrócenie uwagi na wady dostarczanych usług może doprowadzić do ich wyeliminowania. Czasowa zwłoka przy zgłoszeniu reklamacji utrudnia dowodowość i obiektywność osądzenia, a tym samym możliwość jej właściwego rozstrzygnięcia. W przypadku, że BP nie spełnia stosownie i na czas swoich obowiązków wobec klienta zgodnie z zawartą umową lub ustawą nr 159/1999 Dz. U.(według prawa czeskiego), klient może domagać się od BP swych praw z tego wypływających, bez zbytecznej zwłoki, najlepiej pisemnie (w liście podpisanym przez klienta), jednak najpóźniej do 1 miesiąca od skończenia korzystania z usługi, ewent. w przypadku, kiedy usługi nie zostały zrealizowane, w terminie do 1 miesiąca od dnia, kiedy usługi, zgodnie z umową, miały się skończyć, w przeciwnym razie prawa te klient traci.

Jeżeli dostarczenie usług jest realizowane przez przedstawiciela handlowego, miesięczny termin jest zgodnie z poprzednim akapitem zachowany i w przypadku, gdy klient w terminie złożył reklamację u przedstawiciela handlowego.

BP może się zwolnić z odpowiedzialności za szkodę wynikającą z naruszenia obowiązków prawnych, jeżeli wykaże, że szkoda ta nie wynikła z winy BP, ani pozostałych dostarczycieli usług ruchu turystycznego współpracujących z BP w ramach uzgodnionych usług a szkoda była spowodowana:

 1. przez klienta,
 2. przez osobę trzecią, która nie była uczestnikiem dostarczanych przez BP usług na podstawie zawartej umowy zawartej uprzednio z BP,
 3. zdarzenia, któremu BP nie mogło zapobiec nawet przy dołożeniu wszelkich starań, których należy od niego wymagać.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 378/2015 Dz. U. (wg prawa czeskiego), w razie nie rozstrzygnięcia reklamacji przez BP, klient ma prawo do złożenia petycji o sądowe rozwiązanie przedmiotu sporów konsumenckich:

Dane kontaktowe:
Inspekcja Handlowa
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
00-015 Warszawa
nr tel. 22 8261830, 22 8264209, nr faks 22 8262195
e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl
Web: http://www.wiih.org.pl

Kolejne uzgodnienia

 1. Imprezy turystyczne wiążą się również z wieczorną zabawą, obecnością restauracji, barów, itd., które mogą powodować hałas. Hałas ten nie obniża jednak jakości dostarczanych usług i nie może być przedmiotem reklamacji.
 2. BP nie odpowiada za ewentualne zanieczyszczenie plaży czy morza.
 3. Ze względu na warunki klimatyczne możliwe jest pojawienie się owadów w pomieszczeniach mieszkalnych. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, należy ją niezwłocznie rozwiązać z właścicielem lub poinformować o niej pracownika BP.
 4. Klienci są zobowiązani przestrzegać regulaminu obiektu i ciszy nocnej, w przeciwnym razie właściciel może wykwaterować klientów z apartamentu. W tym wypadku BP nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klientów.
 5. Biuro podróży nie gwarantuje możiwości wstępu na plaże i kąpieli psów, oferuje jedynie zakwaterowanie psów w apartamentach, u których możliwość ta jest zaznaczona na stronach internetowych.
 6. Podczas korzystania z klimatyzacji, klient zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych właściciela nieruchomości, osoby odpowiedzialnej lub pracownika partnerskiej agencji. Klimatyzacja może być włączona tylko w czasie obecności klientów w jednostce kwaterunkowej, podczas jej używania nie wolno otwierać okien i drzwi.

Postanowienia specjalne

zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym i skutecznym prawodawstwem, które od 25 maja 2018 r. jest w szczególności rozporządzeniem UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych, w skrócie "GDPR"), które jest uzupełniane w Polsce przez ustawę towarzyszącą przetwarzanie danych osobowych. Podczas świadczenia naszych usług przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekazuje, w stopniu niezbędnym do spełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. W zakresie niezbędnym do ochrony naszych praw i roszczeń prawnych przetwarzamy również dane osobowe klientów w uzasadniony sposób, również jako uzasadniony interes. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www: http://www.zakwaterowanie-chorwacja.com/gdpr/informacje-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

Dostarczone usługi kwaterunkowe odpowiadają opisowi na stronach internetowych. Ze względu na ilość ręcznie wprowadzanych informacji biuro podróży Adria Databanka nie gwarantuje stuprocentowej prawidłowości i dokładności wszystkich informacji przedstawionych na serwerze www.zakwaterowanie-chorwacja.com. Dla klienta wiążące są informacje, które otrzyma w umowie i planie podróży przesłanych przez BP.

Prawa autorskie

Informacje i wszelkie materiały udostępnione na stronach internetowych BP są przeznaczone dla klientów do ich celów osobistych, nie do użytku komercyjnego. Niedozwolone jest zmienianie ich, powielanie, dystrybucja, przedstawianie, prezentowanie, publikowanie lub sprzedaż bez zgody właściciela praw autorskich. Strony internetowe BP zawierają również odnośniki do stron internetowych pozostałych osób, na których działalność BP nie ma wpływu. Odnośniki te są tu przedstawione jedynie jako jedno ze źródeł informacji, a za ich treść BP nie odpowiada.

Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki wchodzą w życie i obowiązują od dnia 25. 04. 2023, przy czym tym dniem tracą ważność poprzednie warunki.