Croatia as never seen before O firmie

Menu

Przydatne linki

Anulacje i reklamacje

Odstąpienie od umowy

BP może odstąpić od zawartej z klientem umowy:

 1. w wyniku wygaśnięcia możliwości dostarczenia zamówionych usług z obiektywnych powodów.

  W przypadku odwołania usług BP z powodów obiektywnych, BP może zwolnić się z odpowiedzialności wobec klienta z powodu odwołania usług tylko w przypadku, kiedy do odwołania usług doszło w wyniku nieodwracalnego wydarzenia, któremu BP nie mogło zapobiec, nawet przy nakładzie wszelkich starań, których należy się od BP domagać. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych okoliczności BP zwróci klientowi całość kwoty opłaconej na podstawie faktury zaliczkowej.

 2. w wyniku naruszenia umowy przez klienta.

  Jeżeli BP odstąpi od umowy przed tym, kiedy klient rozpocznie korzystanie z usługi, w wyniku naruszenia obowiązków klienta, klient ma obowiązek zapłacić BP odszkodowanie ustanowione dalej odstępne przedstawione w artykule 11. niniejszych warunków. Różnica między kwotą, którą BP otrzymało od klienta za usługi przedmiotowe, a odstępnym, zostanie klientowi zwrócona.

Klient może kiedykolwiek odstąpić od zawartej umowy w zgodzie z warunkami ustanowionymi w umowie lub w niniejszych warunkach:

 1. z obiektywnych powodów nie zgadza się ze zmianą usług zaproponowaną przez BP.

  Jeżeli klient odstąpi od umowy dlatego, że nie zgadza się ze zmianą usług zaproponowaną przez BP, klient ma prawo żądać, aby BP zaoferowało mu na podstawie nowej umowy inne usługi o jakości odpowiadające pierwotnej umowie, jeżeli BP ma możliwość takie usługi zaoferować. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia nowej umowy, BP ma obowiązek zwrócić klientowi cała kwotę, którą zapłacił BP.

 2. w wyniku naruszenia obowiązków BP.

  Jeżeli klient odstąpi od umowy w wyniku naruszenia przez BP obowiązków ustanowionych zgodnie z umową lub ustawą nr 159/1999 Dz. U.(według prawa czeskiego), BP ma obowiązek zwrócić klientowi całą kwotę, którą zapłacił BP. Prawo klienta do wynagrodzenia szkody nie jest tym naruszone.

 3. z jakichkolwiek innych powodów lub bez podania przyczyn.

  Jeżeli klient odstąpi od umowy z innych powodów, ma obowiązek zapłacić BP odszkodowanie ustanowione jako odstępne zgodnie z artykułem 11. niniejszych warunków.

  Odstąpienie od umowy klienta lub BP musi nastąpić pisemnie lub e-mailem, przy czym staje się rzeczywiste po doręczeniu drugiej stronie.

Odstępne:

W przypadku odstąpienia od umowy klienta lub BP, klient ma obowiązek zgodnie z niniejszymi warunkami opłacić BP odstępne. Wysokość odstępnego, w którym liczy się dzień, kiedy drugiemu uczestnikowi zostało doręczone pisemne odstąpienie od umowy, jest ustanowione w następujących wysokościach:

 1. odstąpienie od umowy do 90 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN
 2. odstąpienie od umowy 89 – 60 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 30% całkowitej ceny zawartej w umowie
 3. odstąpienie od umowy 59 – 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 4. odstąpienie od umowy 29 – 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 75 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 5. odstąpienie od umowy 13 – 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 85 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 6. odstąpienie od umowy 6 i mniej dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie

w przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w latarniach morskich

 1. odstąpienie od umowy do 90 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN
 2. odstąpienie od umowy 89 – 60 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny zawartej w umowie
 3. odstąpienie od umowy 59 - 30 dni przed początkiem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 4. odstąpienie od umowy 29 - 15 dni przed początkiem korzystania z usług 75 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 5. odstąpienie od umowy 14 i mniej dni przed początkiem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie

w przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z następującymi kodami: 746-SD-KO-LU, 578-IS-RM-SA

 1. odstąpienie od umowy do 90 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN
 2. odstąpienie od umowy 89 – 60 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny zawartej w umowie
 3. odstąpienie od umowy 59 - 14 dni przed początkiem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 4. odstąpienie od umowy 13 - 8 dni przed początkiem korzystania z usług 75 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 5. odstąpienie od umowy 7 i mniej dni przed początkiem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie

w przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z następującym kodem:
842-IS-CI-MJ, 844-IS-CI-NC, 845-IS-CI-CI, 846-IS-CI-VE, 847-IS-CI-BZ:

 1. odstąpienie od umowy do 90 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN
 2. odstąpienie od umowy 89 – 60 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny zawartej w umowie
 3. odstąpienie od umowy 59 - 43 dni przed początkiem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 4. odstąpienie od umowy 42 - 29 dni przed początkiem korzystania z usług 65 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 5. odstąpienie od umowy 28 - 15 dni przed początkiem korzystania z usług 90 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 6. odstąpienie od umowy 14 i mniej dni przed początkiem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem rozpoczynającym się od 581/..:

 1. odstąpienie od umowy do 60 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN
 2. odstąpienie od umowy 59 – 36 dni przed początkiem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 3. odstąpienie od umowy 35 i mniej dni przed początkiem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 400/05 – KV-OK-MN:

 1. odstąpienie od umowy do 60 dni przed początkiem korzystania z usług 30% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN
 2. odstąpienie od umowy 59 – 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 3. odstąpienie od umowy 29 – 22 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 75 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 4. odstąpienie od umowy 21 – 0 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie

W przypadku usług, których częścią jest zakwaterowanie w obiektach z kodem 359/…

 1. odstąpienie od umowy 90 - 60 dni przed początkiem korzystania z usług 20% całkowitej ceny zawartej w umowie, jednak nie mniej niż 270 PLN
 2. odstąpienie od umowy 59 – 46 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 30 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 3. odstąpienie od umowy 45 – 16 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 50 % całkowitej ceny zawartej w umowie
 4. odstąpienie od umowy 15 i mniej dni przed rozpoczęciem korzystania z usług 100 % całkowitej ceny zawartej w umowie

Reklamacja usług

W przypadku jakichkolwiek wad dostarczanych usług lub przy wyniknięciu szkody dla klienta, związanej z wykorzystywaniem usług, jest konieczne, aby klient bezzwłocznie zwrócił uwagę właściciela obiektu lub jego pełnomocnika (podanego w potwierdzeniu rezerwacji) na te wady. Jeżeli osoba ta nie doprowadzi do naprawy, klient ma obowiązek bezzwłocznie poinformować telefonicznie o zaistniałej sytuacji BP. BP uczyni odpowiednie kroki zmierzające do doprowadzenia do naprawy, ewentualnie zagwarantowania zastępczego zakwaterowania w najbliższym odpowiednim obiekcie.

Jedynie bezzwłoczne zwrócenie uwagi na wady dostarczanych usług może doprowadzić do ich wyeliminowania. Czasowa zwłoka przy zgłoszeniu reklamacji utrudnia dowodowość i obiektywność osądzenia, a tym również możliwość jego stosownego rozstrzygnięcia. W przypadku, że BP nie spełnia stosownie i na czas swoich obowiązków wobec klienta zgodnie z zawarta umową lub ustawa nr 159/1999 Dz. U.(według prawa czeskiego), klient może domagać się od BP swych praw z tego wypływających, bez zbytecznej zwłoki, najlepiej pisemnie (w liście podpisanym przez klienta), jednak najpóźniej do 1 miesiąca od skończenia korzystania z usługi, ewent. w przypadku, kiedy usługi nie zostały zrealizowane, w terminie do 1 miesiąca od dnia, kiedy usługi, zgodnie z umową, miały się skończyć, inaczej prawa te klient traci.

Jeżeli dostarczenie usług jest realizowane przez przedstawiciela handlowego, trzymiesięczny termin jest zgodnie z poprzednim akapitem zachowany i w przypadku, kiedy klient w terminie złożył reklamację u przedstawiciela handlowego.

BP może się zwolnić z odpowiedzialności za szkodę wynikającą z naruszenia obowiązków prawnych, jeżeli wykaże, że szkoda ta nie wynikła z winy BP, ani pozostałych dostarczycieli usług ruchu turystycznego współpracujących z BP w ramach uzgodnionych usług a szkoda była spowodowana:

 1. przez klienta,
 2. przez osobę trzecią, która nie była uczestnikiem dostarczanych przez BP usług na podstawie poprzedniej umowy zawartej z BP,
 3. zdarzenia, któremu BP nie mogło zapobiec nawet przy dołożeniu wszelkich starań, których należy od niego wymagać.

Kolejne uzgodnienia

 1. Imprezy turystyczne to również wieczorna zabawa, restauracje, bary, itd., które mogą powodować hałas. Ten hałas nie obniża jednak jakości dostarczanych usług i nie może być przedmiotem reklamacji.
 2. BP nie odpowiada za ewentualne zanieczyszczenie plaży czy morza.
 3. Ze względu na warunki klimatyczne możliwe jest pojawienie się owadów w pomieszczeniach mieszkalnych. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, należy ją niezwłocznie rozwiązać z właścicielem lub poinformować o niej pracownika BP.
 4. Klienci są zobowiązani przestrzegać regulaminu obiektu i ciszy nocuj, w przeciwnym razie właściciel może wykwaterować klientów z apartamentu. W tym wypadku BP nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klientów.
 5. Biuro podróży nie gwarantuje możiwości wstępu na plaże i kąpieli psów, oferuje jedynie zakwaterowanie psów w apartamentach, u których możliwość ta jest zaznaczona na stronach internetowych.

Zakwaterowanie

slevy FIRST
MINUTE

Rezerwując pobyt w Chorwacji na sezon 2023 otrzymają Państwo zniżki od 3 % do 5 % z ceny całkowitej (zniżka obowiązuje do 31.01.2023).

Zniżki dla grup » więcej

Przy rezerwacji złożonej przez jedną osobę:

 • grupa 8 – 11 osób: zniżka 90,- zł
 • grupa 12 – 15 osób: zniżka 180,- zł
 • grupa 16 – 20 osób: zniżka 180,- zł
 • grupa 21 – 25 osób: zniżka 360,- zł
 • grupa 26 – 30 osób: zniżka 540,- zł
 • ponad 30 osób: zniżki zostaną ustalone indywidualnie

Dotyczy rezerwacji opłaconych na podstawie jednej faktury i przy wystawieniu jednego vouchera.

Follow us on YouTube

Dlaczego warto z nami podróżować?

 • Firma z ugruntowaną pozycją w branży turystycznej (rok założenia 1999)
 • Obszerna oferta obiektów wszelkich typów
 • Zakup on-line z możliwością wyboru według ponad 20 paramentów w wyszukiwarce
 • Szczegółowo opracowana oferta zawierająca informacje o okolicy
 • Dogodne wyszukiwanie przez mapę Google